Esemény kalendárium

Impresszum, elérhetőségek

Elérhetőség: info@avolgy.com

Alapszabály

Alapító tagok a 2013. február 1. napján Monostorapátiban megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civ.) 3. § (1) bekezdése alapján létrehozták A Völgy TDM Turisztikai Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) és elfogadták az Egyesület alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály):

 

 

I.

Az Egyesület neve, székhelye, céljai

 

1. Az Egyesület neve: A Völgy TDM Turisztikai Egyesület

 

1.1. Az Egyesület rövidített neve: A Völgy Egyesület

 

2. Az Egyesület székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.

 

            2.1. Az Egyesület hatóköre: területi működés.

 

3. Az Egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

4. Az Egyesület célja térségi kulturális, településfejlesztési és turisztikai tevékenység ellátása, ezen belül különösen:

 

4.1. Térségi művészeti tevékenyég támogatása, kulturális örökség megőrzése, turizmus fejlesztése.

 

4.2. Térségi településfejlesztési tevékenység szervezése, támogatása.

 

4.3. Térségi turizmus fejlesztésének elősegítése.

 

5. Az Egyesület tevékenységének ellátása során együttműködik minden olyan helyi, hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, akik segítik céljai megvalósítását.

 

6. Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat, a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet is végezhet, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

 

III.

Az Egyesület tagja

 

7. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a megállapított tagdíjat.

8. Az Egyesület tagjai lehetnek rendes tagok és pártoló tagok.

 

8.1. A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) dönt, amely ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

8.2. Az Egyesület rendes tagjának legfontosabb jogai:

 

8.2.1. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá az Egyesület taggyűlése (a továbbiakban: Taggyűlés) határozatainak meghozatalában, észrevéte-leket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban.

8.2.2. Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.

8.2.3. Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége harminc napon belül köteles választ adni.

8.2.4. Választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe;

8.2.5. Indítványt tehet a Taggyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, döntéseire.

8.2.6. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába.

8.2.7. A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Taggyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

 

8.3.. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését.

 

8.3.1. A pártoló tag felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.

8.3.2. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Taggyűlésen, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

 

9. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

 

10. Az Egyesület minden tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, a Taggyűlés és az Elnökség határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. A tag tevékenysége vagy magatartása nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.

 

11. A tagsági viszony megszűnik a tag halálával vagy jogutós nélküli megszűnésével, az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, a tag kilépésével és a tag kizárásával.

 

12. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül:

 

12.1. azt a tagot, aki hatvan napon keresztül, neki felróható okból a tagdíj megfizetését elmulasztotta és felszólítás ellenére a megadott póthatáridőre sem fizeti meg, valamint

 

12.2. azt a tagot, aki magaratásával a jogszabályokat vagy az Egyesület Alapszabályát súlyosan megsérti, vagy a Taggyűlés, illetve az Elnökség határozatában foglaltakat felszólítás ellenére nem hajtja végre. 

 

12.3. Az Elnökség tagjainak kizárásáról a Taggyűlés dönt.

12.4. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos elnökségi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Taggyűléshez fellebbezéssel élhet.

 

13. A tagnak a kilépési szándékát az Elnökséghez kell írásban bejelentenie. A kilépő tag tagsági viszonya a kilépési szándéknak az Egyesülethez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

14. Az Egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. Az éves tagdíjat az Elnökség javaslatára a Taggyűlés állapítja meg és meghatározza annak befizetési határidejét.

 

 

IV.

Az Egyesület szervezete

 

15. Az Egyesület szervei: a Taggyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság. Az Egyesület vezető tisztségviselői (a továbbiakban: tisztségviselő): az Elnök, az Alelnök, az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.  Az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök és további négy elnökségi tag.

 

16. A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.

 

16.1. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

16.1.1. Az Alapszabály elfogadása és módosítása.

16.1.2. Az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.

16.1.3. Az Elnök, az Alelnök, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

16.1.4. A tagdíj mértékének és befizetési határidejének megállapítása.

16.1.5. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása és az éves költségvetés meghatározása.

16.1.6. Döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Taggyűlés hatáskörébe utal, vagy amelynek eldöntését maga a Taggyűlés a saját hatáskörébe vonja.

 

17. A Taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, legkésőbb az első negyedév végéig össze kell hívni.

 

17.1. A Taggyűlést az Elnökség az Egyesület székhelyére, vagy más alkalmas helyre hívja össze.

 

17.2. A Taggyűlést az ülés helyének, időpontjának és napirendjének közlésével kell összehívni. Az írásbeli meghívót a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére az ülés napját megelőzően legalább nyolc nappal ki kell küldeni, vagy át kell adni.

 

17.3. A taggyűlési meghívóban a határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés időpontja és napirendje is közölhető.

 

17.4. A rendes tagok egyharmadának a cél, az ok és a napirendek megjelölését is tartalmazó írásbeli indítványára az Elnökség a Taggyűlést az indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belüli időpontra köteles összehívni.

 

            17.5. A Taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.

 

18. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagnyilvántartás szerinti rendes tagok több mint a fele jelen van. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, megismételt Taggyűlést kell tartani. A megismételt Taggyűlés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

19. A Taggyűlés üléseit az Elnök, távollétében az Alelnök, vagy az Elnök által megbízott személy vezeti (a továbbiakban: levezető elnök).

 

20. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két, a Taggyűlés által megválasztott jelenlévő rendes tag hitelesít.

 

21. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

 

21.1. A jelenlévő rendes tagok kétharmados szótöbbsége szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint az Egyesület megszűnésének elhatározásához.

 

21.2. A Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást is elrendelhet.

 

21.2.1. A titkos szavazást a Taggyűlés által választott szavazatszámláló bizottság, ennek hiányában a levezető elnök és a Taggyűlés által kijelölt két tag vezetik le és számolják össze a szavazatokat.

21.2.2. Tisztségviselőre bármely jelenlévő tag javaslatot tehet. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha a jelenlévő rendes tagok többségének szavazatát elnyerte.

 

21.3. Megválasztott tisztségviselőnek azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül egyik sem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, úgy a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazáson a megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a több szavazatot kapta.

 

22. A Taggyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy az Egyesület érdeke ezt szükségessé teszi.

 

23. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két Taggyűlés közötti időszakban szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét és működését.

 

23.1. A hat tagból álló Elnökséget a Taggyűlés választja meg az Egyesület rendes tagjai (tagi képviselői) közül, öt év időtartamra

 

23.2. Az Elnökség feladata különösen:

23.2.1. A tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

23.2.2. A Taggyűlés összehívásával, működésével, a határozatok végrehajtásával kapcsolatos előkészítő és szervező tevékenység elvégzése.

23.2.3. Az Egyesület gazdasági tevékenységének ellátása, a betervezett programok lebonyolításának megszervezése.

23.2.4. Az éves terv és költségvetés tervezetének döntésre történő előkészítése, az elfogadott éves terv és költségvetés végrehajtása.

23.2.5. Az Elnökség éves beszámolójának elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése.

23.2.6. Minden olyan feladat ellátása és eljárás lefolytatása, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség a saját hatáskörébe von.

 

23.3. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

 

23.4. Az Elnökséget az Elnök, távollétében az Alelnök írásbeli meghívóval hívja össze, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét és napirendjét. A meghívót az ülés előtt legalább nyolc nappal az Elnökség tagjai részére el kell küldeni postai úton vagy elektronikus levél formájában.

 

23.5. Az Elnökség ülései nyilvánosak, az Elnökség azonban szótöbbséggel zárt ülés tartását is elrendelheti.

 

23.6. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül legalább négy tag megjelent. Az Elnökség ülését az Elnök, távollétében az Alelnök, vagy az Elnök által kijelölt személy vezeti (ülésvezető elnök).

 

23.7. Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az indítványt el nem fogadottnak kell tekinteni.

 

23.8. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza jelenlévők megnevezését, az ülésen elhangzottakat tartalmuk szerint rögzítve, a hozott határozatokat szövegszerűen, valamint az ülésvezető elnök és az Elnökség által a jelenlévő elnökségi tagok közül kijelölt egy hitelesítő elnökségi tag aláírását.

 

23.9. Az Elnökség írásbeli határozathozatallal is döntést hozhat. Az ügy leírását, a határozati javaslat szövegét és az írásbeli határozathozatalra való felkérést az Elnök köteles az Elnökség tagjai részére e-mailben megküldeni. Az elnökségi tag írásbeli szavazatát e-mailben a határozati javaslat hozzá való megérkezésétől számított legkésőbb három napon belül küldheti meg az Elnök által megadott e-mail címre. Az írásbeli szavazatokat az Elnök az utolsó szavazat beérkezésétől számított legkésőbb három napon belül köteles feljegyzésben összesíteni, a döntés eredményét megállapítani és a határozatot megszövegezni, valamint azt minden elnökségi tag részére megküldeni.

 

24. Az Egyesület Elnökét a Taggyűlés az egyesület rendes tagjai közül, öt év időtartamra választja.

 

24.1. Az Elnök feladata különösen:

 

24.1.1. Az Egyesület napi munkájának, operatív tevékenységének szervezése és irányítása.

24.1.2. A Taggyűlés levezetése.

24.1.3. Döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben.

24.1.4. A Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának szervezése, irányítása és ellenőrzése.

24.1.5. Kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

24.1.6. Az Elnökség munkájának irányítása, üléseinek levezetése.

24.1.7. Az Egyesület képviselete külső szervezetek, hatóságok és bíróságok előtt.

24.1.8. Az Egyesület gazdálkodásának irányítása.

24.1.9. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett.

24.1.10. Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály, a Taggyűlés vagy az Elnökség az Elnök hatáskörébe utal.

            24.1.11. Az Elnök önálló aláírási joggal képviseli az Egyesületet.

            24.1.12. A bankszámla felett az Elnök önállóan rendelkezik.

 

            24.2. Az Elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. Az Alelnök önálló aláírási joggal képviseli az Egyesületet. A bankszámla felett az Alelnök önállóan rendelkezik.

                       

25. A három tagból álló Felügyelő Bizottságot a Taggyűlés választja meg, öt év időtartamra. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül megválasztja az elnökét.

 

25.2. A Felügyelő Bizottság feladata különösen:

 

25.2.1. Ellenőrzi az Egyesület tevékenységét különös tekintettel a törvényes működésre, valamint a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtására.

25.2.2. Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, különös tekintettel az éves költségvetés tervezésére és végrehajtására.

25.2.3. Figyelemmel kíséri az Egyesület vagyoni helyzetének alakulását, a pályázatokon való részvételt és a vállalt pályázati kötelezettségek pontos betartását.

 

26. A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

27. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely rendes tag a tudomására jutástól számított harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

 

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

28. Az Egyesület éves terv és költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség javaslatára a Taggyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség éves beszámolót készít, amelyet elfogadás céljából a Taggyűlés elé terjeszt.

 

            28.1. Az Egyesület induló tőkéje 275.000.- Ft, azaz Kétszázhetvenötezer forint készpénzvagyon, amelyet az alapító tagok az alakuló taggyűlés határozatának megfelelően, az alakuló taggyűléstől számított legkésőbb negyvenöt napon belül bocsátanak az Egyesület rendelkezésére. 

 

29. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek:

 

29.1. Tagdíjak, amelyek összegét és befizetési határidejét a Taggyűlés állapítja meg.

29.2. Magánszemélyektől, szervezetektől kapott adományok.

29.3. Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.

29.4. Költségvetési támogatások.

29.4. A rendezvények bevételei.

29.5. Pályázati támogatások.

29.6. Egyéb bevételek.

 

30. Az egyesület induló vagyonát a tagok által 2013. évre befizetésre kerülő tagdíjak képezik, amelynek összegét az alakuló taggyűlés állapítja meg.

 

31. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

32. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. A bankszámla felett az Elnök és az Alelnök önállóan rendelkezik.

 

 

VII.

Az Egyesület képviselete

 

33. Az Egyesületet az Elnök és az Alelnök önállóan képviseli.

 

34. Az Egyesület cégjegyzése úgy történik, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult a nevét önállóan az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírja.

 

 

VIII.

Az Egyesület megszűnése

 

35. Az Egyesület megszűnik, ha egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), a Taggyűlés a feloszlásáról határoz, a bíróság feloszlatja, a törvényességi eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

36. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítési után megmaradt vagyonáról a Taggyűlés rendelkezik.

 

 

 

IX.

Vegyes és záró rendelkezések

 

37. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületre vonatkozó szabályai, valamint a Civ. rendelkezései, illetve a civil szervezetekre és működésükre vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

 

38. Az Egyesület Alapszabályát a 2013. február 1. napján megtartott alakuló Taggyűlés, az Alapszabály módosítását a 2013. április 30. napján megtartott Taggyűlés fogadta el.

 

 

Monostorapáti, 2013. április 30..

 

 

 

 

  Dr. Vass István

Elnök

 

 

A fenti Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem:

Monostorapáti, 2013. április 30.

 

 

 

            Dr. Beregi Zoltán

         Ügyvéd